Saltum Fjernvarme og den nordjyske specialist inden for vedvarende energi, Aalborg CSP indgik i begyndelsen af 2020 kontrakt på levering af et skræddersyet 1,2 MW elektrisk luft-til-vand varmepumpeanlæg. Anlægget blev afleveret medio februar 2021 og efter en vellykket prøveperiode og ydelsestest som opfyldte alle krav og viste en høj COP har Saltum Fjernvarme nu overtaget anlægget. Med en kapacitet på 1,2 MW, vil anlægget på årsbasis kunne producere omkring 8.000 MWh varme og dermed dække op mod 80% af varmeforbruget hos værkets kunder.

I bestræbelserne på at opnå stabile energipriser og besparelser på varmeregningerne tog Saltum Fjernvarme sidste år et vigtigt skridt i omstillingen af deres energiforsyning ved at erstatte en del af naturgassen med et 1,2 MW elektrisk varmepumpeanlæg.

Anlægget er leveret af Aalborg CSP som totalleverandør i samarbejde med køle-specialisten Innoterm samt med styring fra Frontmatec. Anlægget, som er specifikt tilpasset Saltum Fjernvarmes energibehov, anvender udeluft, som varmekilde til varmeproduktionen og sikrer en mere fleksibel energiforsyning.

Varmepumpeanlæg rammer bulls-eye med høj COP

Efter at have gennemgået og bestået ydelses- og pålidelighedstests i første forsøg, er anlægget nu overdraget til Saltum Fjernvarme, der står for den daglige drift.

Aalborg CSP blev valgt til opgaven efter licitation, hvor virksomheden vandt på den højeste COP. COP’en er et udtryk for varmepumpens ydelseskoefficient og angiver dermed varmepumpens evne til at omsætte energi i udeluften til fjernvarmeenergi. Når COP’en for en varmepumpe beregnes sammenholdes varmepumpens leverede mængde (termisk) energi med den tilførte mængde (elektrisk) energi. Saltum Fjernvarmes bygherrerådgiver gennem hele processen, fra udbud og valg af leverandør til ydelsestest og afleveringsforretning, har været NIRAS. Samarbejdet mellem rådgiver og Aalborg CSP har været velfungerende, hvor begge parter har draget fordele af hinandens erfaringer fra branchen.

”Aalborg CSP blev ikke valgt til opgaven på den laveste pris for anlægget, men på en høj COP og dermed den laveste pris pr. produceret MWh" - udtaler Per Aasted, salgs- og projektingeniør hos Aalborg CSP og tilføjer ”Det er med stor tilfredshed, at det nu er konstateret, at vores anlæg i første forsøg lever op til det lovede. Fra mine kontakter i fjernvarmebranchen ved jeg, at det ikke er en selvfølge, fordi varmepumper er forholdsvis komplicerede maskiner med høje tryk, damp og væsker, der alt sammen skal balanceres. Derfor er jeg stolt af det arbejde, der er udført.”

Et anlægs virkningsgrad, COP, kan måles på mange forskellige måder, og det kan være svært at sammenligne på tværs af anlæg, da alle anlæg er unikke. Foruden det faktum, at der er forskel på, hvor mange tab i processen der medregnes, spiller lufttemperatur, fugtighed, afrimning og fjernvarmetemperaturer også ind på COP-værdien. COP-værdien for anlægget i Saltum er, efter alle tab er fratrukket, væsentligt højere end 3 i gennemsnit henover året, og selv ved en udetemperatur på 0 °C har anlægget en COP på over 3.

Den meget høje COP skyldes bl.a., at der køres med direkte ammoniakfordampning.  Ammoniakteknologien udgør ganske vist en dyrere investering, men da anlægget som hele har en højere virkningsgrad, er teknologien ligeledes både økonomisk og miljømæssig mere favorabel end nogle af de eksisterende alternative løsninger som f.eks. glykol. Varmepumpens høje virkningsgrad er herved med til at sikre den billigst mulige varmeproduktionspris, målt per produceret MWh varme og gør derved Saltum Fjernvarmes investering mindre sårbar overfor potentielle, fremtidige stigende el-priser. 

En grønnere og mere prisstabil fjernvarmeforsyning

”Vi valgte at indgå et samarbejde med Aalborg CSP omkring en varmepumpe til Saltum. Den pumpe, de tilbød, havde en bedre indtjening over tid, selv om det var den dyreste løsning her og nu. Vores samarbejde med Aalborg CSP er forløbet uden de store udfordringer, og de mindre bump på vejen er blevet løst med et godt resultat i forhold til begge parter. Vi håber, at den løsning, som vi har lavet her i Saltum, vil komme vores forbrugere til gode i forhold til prisen på varme, mens vi samtidig kan glæde os over at have valgt en grøn løsning, således at vi kan nedbringe vores CO2 udslip.” – udtaler formand Ole B. Hejlesen fra Saltum Fjernvarme a.m.b.a.

Før etableringen af varmepumpen var Saltum Fjernvarmes varmeproduktion baseret på naturgas suppleret med varme fra et ældre solvarmeanlæg. Ved udgangen af 2018 bortfaldt det grundbeløb, som naturgasfyrede kraftvarmeværker fik som kompensation for, at de var bundet til at bruge gas og stå til rådighed med elproduktionskapacitet. Bortfaldet betød stigende varmeproduktionsomkostninger. Med etableringen af varmepumpen reduceres omkostningerne, hvilket medvirker til en stabilisering af fjernvarmeværket varmepriser. Det nye varmepumpeanlæg i Saltum er afleveret og idriftsat rettidigt. Dermed kan Saltum Fjernvarme udnytte det tilsagn om økonomisk støtte til projektet, som fjernvarmeværket har fået fra Energistyrelsen såvel som dennes tilskudsordning for eldrevne varmepumper.

Varmepumpeanlægget i Saltum er et godt eksempel på fleksibel og effektiv sektorkobling, da varmepumpen kan omdanne strømmen fra vindmøller til varme og dermed skabe samspil mellem el og fjernvarme. Netop sektorkobling er en af nøglerne til fremtidens bæredygtige energisystem og dermed et vigtigt værktøj for at imødekomme de nationale energi- og klimamålsætninger for 2030.

Med en kapacitet på 1,2 MW ved 0 °C vil anlægget på årsbasis kunne producere omkring 8.000 MWh varme og dermed dække omkring 80% af varmeforbruget hos værkets kunder.

Fakta:

 • Kunde: Saltum Fjernvarme a.m.b.a.
 • Anlæggets kapacitet: 1,2 MW
 • Antal forbrugere: 370
 • Årlig energiproduktion: 8.000 MWh
 • Systemleverandør: Aalborg CSP A/S i samarbejde med Innoterm og Frontmatec
 • Saltum Fjernvarmes samlede energiproduktion, normaltår: 10.000 MWh varme/år
 • Leveringsomfang: Komplet varmepumpesystem, tekniske installationer og bygning, sammenbygning med eksisterende fjernvarmeløsning
 • Placering: Saltum
 • Max. temperatur: 72 ºC
 • Varmepumpetype: Eldrevet luft-til-vand varmepumpe fra Sabro
 • Forventet system levetid: 20 år
 • CO2 reduktion: 1.150 tons/år svarende til ca. 70%